Home > Public Training


 
 
HRD ยุคใหม่กับการบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ View : 9,008
 
 
     
เรื่อง HRD ยุคใหม่กับการบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 29/04/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 19 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

    ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
 • อาจารย์พิเศษ วิชา Human Resource Management และ Management of Organizational Change and Development ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ประสบการณ์การทำงาน :

 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ผู้จัดการสำนักงานสาขาประจำประเทศไทย Fortum Power and Heat Oy
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.

หลักการและเหตุผล

         การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้และทักษะในงานที่องค์กรมอบหมาย เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของงานด้าน Human Resource Development ทั้งนี้เพราะผู้บริหารทุกองค์กรต่างตระหนักดีว่า ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงขึ้นและสภาพแวดล้อมก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรมีขีดความสามารถเชิงแข่งขันสำหรับดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน  ผู้บริหารของทุกองค์กรจึงมักคาดหวังให้ระบบฝึกอบรมขององค์กรสามารถตอบสนองต่อขีดความสามารถดังกล่าว ดังนั้น HRD จึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการฝึกอบรมที่ถูกต้อง มิฉะนั้น ก็จะไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้บริหารได้ เพราะไม่สามารถบริหารจัดการระบบฝึกอบรมที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่องค์กรคาดหวัง

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม   

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ HRD ที่รับผิดชอบการวางแผนและจัดการฝึกอบรมขององค์กร ที่ยังไม่มีความรู้ และความเข้าใจที่ดีเพียงพอเกี่ยวกับกระบวนการจัดการฝึกอบรมที่ถูกต้อง หรือเพิ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านนี้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจดังกล่าวในการวางแผนและจัดการฝึกอบรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลตามที่องค์กรคาดหวัง 

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม

 • เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการฝึกอบรมทั้ง 5 ขั้นตอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการฝึกอบรมในองค์กรของตนได้ ดังนี้

1)   การวางแผนการฝึกอบรม

2)   การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม

3)   การกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมตามหลัก  ABCD

4)   การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและจัดการฝึกอบรม

 • การประเมินผลการฝึกอบรมทั้ง 4 ระดับตามแนวคิดของ Kirkpatrick

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

        หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ HRD หรือ ผู้ที่ทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานระดับต่างๆขององค์กร ที่มีประสบการณ์ในงาน HRD ไม่เกิน 3 ปี   

รูปแบบการสัมมนา

หลักสูตรนี้ใช้หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Approach) และหลัก Accelerated Learning ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอีกทั้งยังสามารถนำความรู้และความเข้าใจจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้จริงวิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย

 • การบรรยาย (Lecture)
 • กรณีศึกษา (Case Study)
 • การแบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกหัดปฏิบัติ (Group Discussions and Exercises)

หัวข้อการสัมมนา

·          ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนา (Development)    

·          บทบาทของ HRD มืออาชีพยุคใหม่  

·          แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมทั้ง 5 ขั้นตอน   

·          การวางแผนการฝึกอบรม และการจัดทำ Training Road Map ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

·          การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมจากปัจจัย 3 ด้าน คือ        

          ก.   ความต้องการขององค์กร    

          ข.   บุคคลใดบ้างที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม       

          ค.   ความจำเป็นที่ต้องใช้ในงาน 

·           การเขียนวัตถุประสงค์การฝึกอบรมตามหลัก ABCD และการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

·          Workshop ที่ 1

o             ฝึกการเขียนวัตถุประสงค์ตามหลัก ABCD  (จากกรณีศึกษาที่กำหนด)       

o             ฝึกการกำหนดหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์    

·           การประเมินผลการฝึกอบรมตามแนวคิดของ Kirkpatrick

·          Workshop ที่ 2

o             ฝึกการกำหนดแนวทางในการประเมินผลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดใน workshop ที่ 1                  

 สรุป และตอบคำถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter