Home > Public Training


 
 
ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ View : 800
 
 
     
เรื่อง ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพ)
วันที่อบรม 30/04/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรบรรยายประจำให้กับ บริษัท เอชอาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

วิทยากรบรรยายประจำให้กับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

วิทยากรบรรยายประจำให้กับบริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จำกัด

วิทยากรบรรยายประจำให้กับศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาด้านบริการ CEM ให้กับธุรกิจ SME รวมถึงภาครัฐและธุรกิจเอกชน

หลักการและเหตุผล

 

          อยากเก่ง อยากเติบโต อยากเป็นผู้จัดการมืออาชีพ  คิดเก่ง ทำได้ ......หลักสูตรนี้จัดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์  และตรงกับความต้องการ  ของพนักงานและขององค์กร  ในการพัฒนาผู้จัดการใหม่ๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้วิธีการบริหารคน  วิธีคิด และเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการในการบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับ     บัญชา  เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

สิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

 • แนวคิดการบริหารงาน บริหารคน และการสื่อสารด้านบวก
 • การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับกลุ่มพนักงาน
 • กิจกรรม การระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรูปต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
 • กิจกรรม เริ่มต้นการโค้ช สร้างคนดี คนเก่งให้เกิดขึ้นในองค์กร

รูปแบบการสัมมนา

 

          บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา  ฝึกปฏิบัติ ( Work Shop)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 

           ผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ  Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ 

หมายเหตุ :

 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน 

หัวข้อการสัมมนา

ส่วนที่กรอบแนวคิด

 • แนวคิดการบริหารงานยุคใหม่
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ
 • พัฒนา EQ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
 • พัฒนาแนวคิด การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและพัฒนาทีมงาน

ส่วนที่ 2 The Seven Key Commitments for Effective Manager

 1. Commitment to Self
 2. Commitment to People
 3. Commitment to Customer
 4. Commitment to Task
 5. Commitment to Organization
 6. Commitment to Family
 7. Commitment to Public

ส่วนที่ 3 พัฒนาทักษะการสื่อสาร Think & Speak เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

 • ความสำคัญของการสื่อสาร
 • กระบวนการสื่อสาร
 • การเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนที่แตกต่างกัน
 • ฝึกการนำเสนอในรูปแบบ Think & Speak (วิธีการพูด โดยไม่ต้องดูเนื้อหา)
 • ระบบการสื่อสารในองค์กร
 • เคล็ดลับการสื่อสารให้มีประสิทธิผล

ส่วนที่ 4 Positive & Creative Thinking

 • ทัศนคติเชิงบวก บริหารใจ บริหารคุณภาพชีวิต
 • สร้างสมดุลการทำงานและชีวิตอย่างมีความสุข
 • เทคนิคการเติมเต็มพลังความคิดสร้างสรรค์
 • การเลือกสรรและนำมาใช้

ส่วนที่ 5 Coaching การสอนงาน เทคนิคสำคัญของผู้บริหาร

 • Coaching คืออะไร
 • ทำไม Coaching จึงมีความสำคัญต่อบทบาทของผู้บริหาร
 • คุณค่าและประโยชน์ของ Coaching
 • กระบวนการสำคัญของ Coaching
 • เคล็ดลับการให้ Feedback
 • กลยุทธ์การสอนงานที่ได้ผลสำเร็จ

 ส่วนที่ 6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทีมงาน

 • ทำไมต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงมีความสำคัญต่อบทบาทผู้บริหาร
 • ประโยชน์ของการประเมินผลงาน
 • เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การสร้างทีมคุณภาพ เพื่อศักยภาพพนักงานด้านดี ด้านเก่ง ด้านสุข

ส่วนที่ 7 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านดี

 • ความหมายและความสำคัญของการสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้อื่น
 • การให้กำลังใจผู้อื่น
 • การสร้างความไว้วางใจ
 • ความสัมพันธ์ใด สำคัญที่สุด

ส่วนที่ 8   วินัยของผู้นำ

 • ผู้นำควรมีศักยภาพด้านวินัย 2 เรื่อง
 • สามารถบริหารอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างได้
 • สามารถบริหารเวลาได้มีประสิทธิผล ผู้นำที่มีวินัยจะมีศักยภาพไร้ขีดจำกัด

ITC Promotion 2019

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา
1 สัปดาห์

พิเศษสุดๆ สำรองที่นั่งก่อน 1 เดือน

ลูกค้าทั่วไป
(ยังไม่รวม
vat 7%)

5,000

4,500

4,300

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

4,500

4,000

3,800

Hot Promotion

มา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน

(ยังไม่รวม vat 7%)

ลูกค้าทั่วไป

15,000

เฉลี่ยคนละ 3,750 บาท

14,000

เฉลี่ยคนละ 3,500 บาท

ลูกค้าสมาชิก ITC

13,500

เฉลี่ยคนละ 3,375 บาท

12,500

เฉลี่ยคนละ 3,125 บาท

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)

 


Bookmark and Share
 
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter