Home > Public Training


 
 
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงาน (Employees Motivation) View : 650
 
 
     
เรื่อง เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงาน (Employees Motivation)
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพ)
วันที่อบรม 25/04/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

ดร.อิทธินันท์  สันทัศ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

  ประสบการณ์การทำงาน :

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ  กรุ๊ป (1993)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บจ.แกรมมี่ เน็ตเวิร์ค (GMM GRAMMY)
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)

หลักการและเหตุผล

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ละบริษัท ที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานไปวัน ๆ แบบไม่กระตือรือร้นเช่นที่เคยเป็น บางคนหนักไปกว่านั้น ทัศนคติต่อองค์กร  แย่ลงมองบริษัทในภาพลบ  ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะคนเหล่านี้จะทำงานเท่าที่หัวหน้างานมอบหมายเท่านั้น หาหลบเลี่ยงได้ก็จะหลบ หรือแม้แต่มีฝีมือดีก็ไม่ทำงานเต็มความสามารถที่ตนมีอยู่เมื่อมีคนแบบนี้ในองค์กรจำนวนมากท้ายที่สุดผลจะออกมาให้เห็นในรูปของประสิทธิภาพงานโดยรวมต่ำลงงานมีปัญหาด้านคุณภาพมากขึ้น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานล่าช้ามาก ฯลฯ ดังนั้น จึงจำเป็นที่องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีโปรแกรมพัฒนาทัศนคติพนักงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมสัมมนาให้ความรู้ ทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานภายในเพื่อกระตุ้นผลงาน แรงจูงใจควบคู่ไปด้วย

วัตถุประสงค์     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. เพื่อสร้างให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้จักบทบาท หน้าที่ของตนเอง เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคนอื่น ๆ ในองค์กรและเห็นความสำคัญในการทำงานเต็มความสามารถที่ตนมีอยู่
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีแรงจูงใจที่จะสร้างผลงานสุดยอดในงานที่ตนเองทำอยู่ ให้เกิดการประสานงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงหลัก เทคนิค วิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)
 • กิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้จากตัวเอง (Games and Group Dynamics)    
 • กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
 • Workshop

ผู้เข้าสัมมนา

         พนักงานระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน

หัวข้อการสัมมนา

 1. การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift)
 2. การปรับเปลี่ยนตัวเอง (Transformation) เพื่อชีวิตและงานที่ดีขึ้น
 3. ธรรมชาติของมนุษย์และความต้องการของแต่ละบุคคล
 4. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ(Motivation) และปรับทัศนคติตนเองให้รักงาน มุ่งมั่นในงานและรักองค์กร
 5. หลักในการปลูกฝังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กร
  • บทบาทหน้าที่ของผู้นำ/ผู้บังคับบัญชา กับการสร้างแรงจูงใจ      
  • สาเหตุที่พนักงานหรือทีมงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน (Employee Engagement) ของพนักงานสู่เป้าหมายเดียวกัน  
 6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจ
 7. การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกต่อการทำงานของพนักงาน
  • Play : เล่นให้เป็นงาน                         
  • Make Their Day : สร้างสรรค์วันดี
  • Be There : อยู่ตรงนั้น (ใส่ใจบริการ) 
  • Choose Your Attitude  : เลือกทัศนคติ

หมายเหตุ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%

 

ITC Promotion 2019

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา
1 สัปดาห์

พิเศษสุดๆ สำรองที่นั่งก่อน 1 เดือน

ลูกค้าทั่วไป
(ยังไม่รวม
vat 7%)

5,000

4,500

4,300

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

4,500

4,000

3,800

Hot Promotion

มา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน

(ยังไม่รวม vat 7%)

ลูกค้าทั่วไป

15,000

เฉลี่ยคนละ 3,750 บาท

14,000

เฉลี่ยคนละ 3,500 บาท

ลูกค้าสมาชิก ITC

13,500

เฉลี่ยคนละ 3,375 บาท

12,500

เฉลี่ยคนละ 3,125 บาท

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)


Bookmark and Share
 
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter