Home > Public Training


 
 
การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพCost Analysis and Cost Management View : 40
 
 
     
เรื่อง การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพCost Analysis and Cost Management
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพ)
วันที่อบรม 22/05/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

                   คุณเหรียญชัย นำชัยศรีค้า                      
วิทยากรและที่ปรึกษา


ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน:

 • วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก(มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)
 • อาจารย์พิเศษ สอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อาทิ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มหาวิทยาลัย กรุงเทพ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง มหาวิทยาลัย เกริก   

หลักการและเหตุผล

          ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นโลกยุคไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารต่างถึงกันอย่างรวดเร็ว ประกอบการแข่งขันที่รุนแรงที่เพิ่มขึ้น องค์กรที่สามารถดำรงของความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ย่อมที่จะยืนหยัดในอุตสาหกรรมต่อไปได้อย่างดี

       เหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจโดยมีผลกำไรได้ตลอดช่วงเวลาต่างๆ นั้น ก็คือ การทราบแนวทางของการบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านบริการ  ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นให้สามารถดำรงไว้ในสถานการณ์ที่อยู่ในระดับต่ำในปัจจัยสถานการณ์ช่วงนั้นและการที่สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นฐานข้อมูลที่สคัญที่มีผลต่อระบบการตัดสินใจขององค์กร หรือผู้บริหาร

       Lean concept เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินการให้องค์กรสามารถเข้าใจในการทำให้เกิดสายธารแห่งคุณค่า เพื่อดำเนินการลดกิจกรรมความสูญเสียต่างๆ ลง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบพื้นฐานของพฤติกรรมค่าใช้จ่ายทางด้านบริการ
 2. เพื่อให้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ด้านบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย ด้านบริการต่างๆ ของบริษัท
 4. เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
 5. เพื่อใช้ในการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รูปแบบการสัมมนา

      บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา  ฝึกปฏิบัติ ( Work Shop)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

      เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  และผู้ที่สนใจ 

หัวข้อการสัมมนา

 1. ปรับเปลี่ยน Mind Set ให้มีจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ
  • Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ Mind set เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 1. ทำความเข้าใจ Process Flow
  • Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของ Flow ของงานในแต่ละงานและเพื่อให้เห็นการทำงานในเชิงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนงาน เพื่อเชื่อมโยงไปถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึ้นของแต่ละส่วนงาน
 1. ประเภทของความสูญเสีย (Waste) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
  • Work Shop & Group Coaching  เพื่อเกิดการเรียนรู้ความสูญเสีย กิจกรรมที่ทำให้เกิดความล่าช้า ทำงานซ้ำซ้อน ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในกระบวนการการ เพื่อปรับลดหรือยกเลิกเพื่อให้สามารถใช้ในการลดต้นทุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้  ประกอบกับการนำความรู้นี้ไปวิเคราะห์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. พฤติกรรมค่าใช้จ่าย
  •  Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้รู้ว่าจากการศึกษา Flow งานต่างๆ เกิดประเภทค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง (ค่าใช้จ่ายคงที่   ค่าใช้จ่ายผันแปร ค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของแต่ละส่วนงาน)
 1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย
  • Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน หรือของบริการด้านนั้น
 1. กระบวนการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข
  • Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขเพื่อควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย และพัฒนาไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐาน

 

ITC Promotion 2019

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา 
1 สัปดาห์

พิเศษสุดๆ สำรองที่นั่งก่อน 1 เดือน

ลูกค้าทั่วไป 
(ยังไม่รวม 
vat 7%)

5,000

4,500

4,300

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

4,500

4,000

3,800

Hot Promotion

มา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน

(ยังไม่รวม vat 7%)

ลูกค้าทั่วไป

15,000

เฉลี่ยคนละ 3,750 บาท

14,000

เฉลี่ยคนละ 3,500 บาท

ลูกค้าสมาชิก ITC

13,500

เฉลี่ยคนละ 3,375 บาท

12,500

เฉลี่ยคนละ 3,125 บาท

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)

 

Bookmark and Share
 
.doc ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี้ ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter