Home > Public Training


 
  Human Resource Development ( 2 )   Leadership Development ( 2 )   Self Development ( 3 )
  Thinking Skills ( 0 )   Communication ( 1 )   Management ( 0 )
  Markgeting ( 0 )   Service ( 1 )   Sales ( 1 )
  Finance ( 1 )   Law ( 0 )  

เรื่อง วันที่เข้าอบรม
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ(Purchasing Negotiation Technique) 03/08/60
เทคนิคการบริหารคลังสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่าย และต้นทุน 28/08/60
การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล 22/09/60
 
 
 
 
 
 
twitter twitter