Home > Public Training


 
  Human Resource Development ( 2 )   Leadership Development ( 1 )   Self Development ( 2 )
  Thinking Skills ( 0 )   Communication ( 0 )   Management ( 0 )
  Markgeting ( 0 )   Service ( 0 )   Sales ( 1 )
  Finance ( 1 )   Law ( 0 )  

เรื่อง วันที่เข้าอบรม
สร้างทีมขายให้ได้ทั้ง ใจ และ เป้าการขาย 06/02/63
การเตรียมตัวเพื่อรองรับการกำกับและตรวจสอบภาษีรูปแบบใหม่ของกรมสรรพากรปี.. 17/02/63
Mentoring & Coaching Skill 18/02/63
Advanced E-mail Writing Workshop (การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเขียนอีเมลขั.. 26/02/63
เทคนิคการเจรจาต่อรองภาคสนาม 05/03/63
Labour Laws Advances 4.0 กฎหมายแรงงานยุค 4.0 เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติง.. 10/03/63
HR for Non : Up skill & Re skill for a Great Manager 19/03/63
 
 
 
 
 
 
twitter twitter