Home > Public Training


 
  Human Resource Development ( 0 )   Leadership Development ( 0 )   Self Development ( 0 )
  Thinking Skills ( 0 )   Communication ( 0 )   Management ( 0 )
  Markgeting ( 0 )   Service ( 0 )   Sales ( 1 )
  Finance ( 1 )   Law ( 0 )  

เรื่อง วันที่เข้าอบรม
สร้าง KPIs การขาย เพื่อยอดขายทะลุเป้า 18/12/60
เทคนิคทางภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้และ รับมือกับภาษีปี 61 18/12/60
 
 
 
 
 
 
twitter twitter