Home > Public Training


 
  Human Resource Development ( 1 )   Leadership Development ( 0 )   Self Development ( 0 )
  Thinking Skills ( 0 )   Communication ( 0 )   Management ( 1 )
  Markgeting ( 0 )   Service ( 0 )   Sales ( 0 )
  Finance ( 1 )   Law ( 0 )  

เรื่อง วันที่เข้าอบรม
การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพCost Analysis and Cost Man.. 22/05/62
เทคนิคทางภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้และ รับมือกับภาษีปี 62 27/05/62
HR AS A COACH 27/05/62
 
 
 
 
 
 
twitter twitter