Home > News


 
 
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/140#ixzz3SqmNqSwe
View : 6,084
 
 

 จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์

จุดแข็ง
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
การเมืองมีเสถียรภาพ
เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ
แรงงานมีทักษะสูง
ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ
มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ
จุดอ่อน
พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง
ประเด็นที่น่าสนใจ
พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า

2.ประเทศอินโดนีเซีย

จุดแข็ง
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ
ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง
จุดอ่อน
ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว
สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ
การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก

3.ประเทศมาเลเซีย

จุดแข็ง
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน
มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก
ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร
แรงงานมีทักษะ
จุดอ่อน
จำนวนประชากรค่อนข้างน้อย ทำให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง
ประเด็นที่น่าสนใจ
ตั้งเป้าหมายเป็น ประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563
ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าสำคัญที่คล้ายคลึงกับไทย
มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

4.ประเทศบรูไน

จุดแข็ง
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก
การเมืองค่อนข้างมั่นคง
เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับ 4 ของอาเซียน
จุดอ่อน
ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน
ขาดแคลนแรงงาน
ประเด็นที่น่าสนใจ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลัก
ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก

5.ประเทศฟิลิปปินส์

จุดแข็ง
ประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก (>100 ล้านคน)
แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษได้
จุดอ่อน
ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ประเด็นที่น่าสนใจ
สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก และมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ
การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก

6.ประเทศเวียดนาม

จุดแข็ง
ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้านคน)
มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก
มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร
การเมืองมีเสถียรภาพ
ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา
จุดอ่อน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง
ประเด็นที่น่าสนใจ
มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว

7.ประเทศกัมพูชา

จุดแข็ง
มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ
ค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเซียน (1.6 USD/day)
จุดอ่อน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้างสูง
ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ
ประเด็นที่น่าสนใจ
ประเด็นขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาอาจบั่นทอนโอกาสการขยายการค้า-การลงทุนระหว่างกันในอนาคตได้

8.ประเทศลาว

จุดแข็ง
มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิดต่างๆ
การเมืองมีเสถียรภาพ
ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.06 USD/day)
จุดอ่อน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่ทะเล
ประเด็นที่น่าสนใจ
การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานน้ำ และเหมืองแร่

9.ประเทศพม่า

จุดแข็ง
มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก
มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.5 USD/day)
จุดอ่อน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย
ประเด็นที่น่าสนใจ
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง และท่าเรือ

10.ประเทศไทย

จุดแข็ง
เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ
สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
แรงงานจำนวนมาก
จุดอ่อน
แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง
ประเด็นที่น่าสนใจ
ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ดำเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ : องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/140#ixzz3Sqm5vgIP


Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter