Home > News


 
 
กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบววงจร ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ยุคใหม่(STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET)
View : 4,130
 
 

วิทยากร

คุณนิคม สุวรรณวิรัฐกุล

วิทยากรและที่ปรึกษา

สิ่งที่คุณจะได้รับจากสัมมนานี้  
          
    กระบวนการตัดสินใจซื้อของหน่วยงานราชการ จะสลับซับซ้อนกว่าลูกค้าโดยทั่วไป โดยจะมีการวางแผนการซื้อสินค้าเพื่อการผลิตหรือใช้งานอย่างรอบคอบ การตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งจะกระทำอย่างรัดกุม โดยนักจัดซื้อที่มีประสบการณ์ มีการตั้งงบประมาณ สอบราคา หากวงเงินสูงมากหรือเป็นสินค้าเทคโนโลยีอาจมีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดคุณลักษณะสินค้า (Product Specifications)  ตลอดจนจัดการประกวดราคา (Bidding) ที่สำคัญ

การจำหน่ายสินค้าต่อหน่วยงานราชการต้องพึ่งพาความสามารถและฝีมือของบุคลากรในฝ่ายขายเป็นหลัก เพราะสินค้าทุกชิ้นล้วนเป็นการเจาะจงซื้อ การนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของงานบริการให้ผู้ซื้อทราบโดยตัวแทนขาย จะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ในขณะที่กลยุทธ์การตลาดด้านราคา การโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขาย แทบจะใช้ไม่ได้ผล

             หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจกลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจร ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ยุคใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการร่วมกับวิทยากร

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา  

1.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการจนสามารถเข้าใจวิธีการและขั้นตอนทั้งหมดในการเสนอขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการ

2.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันถึงกลยุทธ์ตลอดจนเทคนิคในการเจาะตลาดให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ

รูปแบบการสัมมนา
            
บรรยาย ถาม/ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เข้าสัมมนา

            ผู้บริหารพนักงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าของธุรกิจ และผู้ที่สนใจ 

หัวข้อสัมมนา
1. วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน อนาคต การขายสินค้า และงานบริการ กับตลาดภาครัฐ

2. พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ออกใหม่ ที่นักขาย และผู้บริหารควรทราบ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและงานบริการในระบบ e-market ที่นักขายและผู้บริหารควรทราบ

4. กลยุทธ์การเสนอขายสินค้า โครงการ และงานบริการ ผ่านระบบ e-bidding

5. กลยุทธ์การจัดทำ TOR เพื่อการ e-bidding แบบทุกฝ่าย WIN WIN

6. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับราชการ (CONNECTION)

7. การสร้าง TEAM ควบคุม และบริหาร TEAM เพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขัน

8. พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะ (SKILLS)  นักการขาย นักบริหาร สู่ความเป็นมืออาชีพ

9.กลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้เกิดผลสำเร็จ

10. กลยุทธ์การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ

11. การเจาะหาลูกค้า และสืบหาข้อมูลงบประมาณเพื่อวางแผนการตลาด

12.การเตรียมเอกสารเพื่อการประมูลงานราชการ

13. การส่งมอบสินค้าหรืองานบริการ/ การตรวจรับ /วางบิล/เก็บเงิน

14. การทำสัญญาซื้อขาย/หลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา

15. ลับ ลวง พราง เปิดเผย Case Study ประสบการณ์จริงจากภาคสนาม

16. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น ประสบการณ์

 

 

ITC Promotion ลดเหมือนโกรธโควิด

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา 
1 สัปดาห์

สมัคร 10 ท่านแรก

ลูกค้าทั่วไป 
(ยังไม่รวม 
vat 7%)

5,000

4,500

4,000

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

4,500

4,000

3,800

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)

 


Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter