Home > Promotion


 
 
ทุกหลักสูตร Public Training ของ ITC สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 %
View : 11,409
 
 

 

ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยควรจะเป็นเวลาที่ธุรกิจจะต้องหันมามองตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคนหรือพนักงานในองค์กรที่ควรจะมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในสินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้น
       

       การให้ความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในสินค้าหรือบริการให้แก่พนักงานกระทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งพนักงานไปอบรมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ หรือจัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในองค์กร ก็จะทำให้พนักงานมีความรู้มากยิ่งขึ้น แต่ในการอบรมสัมมนาไม่ว่าจะอบรมภายในองค์กรหรือส่งพนักงานไปอบรมภายนอกกิจการย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในทางภาษีอากรยอมให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
       
       ในการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานเมื่อมีค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเกิดขึ้นประมวลรัษฎากรยอมให้ถือเป็นรายจ่ายนำไปหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งประมวลรัษฎากรได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งพนักงานเข้าศึกษาหรืออบรมสัมมนาโดยให้ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงอีก 100% ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
       
       1. สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่จะให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรมต้องเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานเฉพาะที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
       
       2. การให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรมต้องเป็นการศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ฝีมือของลูกจ้างให้สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นนายจ้าง
       
       3. หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามข้อ 1 ใช้ในการให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องมีลักษณะดังนี้
       
       (1) กรณีสถานศึกษา
       
       (ก) ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ
       
       (ข) ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ
       
       (ค) ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับโรงเรียน นอกระบบ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ
       
       (ง) ต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป (Public Training) หรือให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามหลักสูตรที่สถานศึกษานั้น ๆ ได้จัดขึ้น
       

       (2) กรณีสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป (Public Training) หรือให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นเครือข่ายกัน เช่น ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ศูนย์บริการซ่อมสินค้า เป็นต้น
       
       4. ค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายให้สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามข้อ 1 เพื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม ประกอบด้วย
       
       (1) ค่าใช้จ่ายการศึกษาที่เป็นค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุง
       
       (2) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมที่เป็นค่าธรรมเนียมเข้าอบรมหรือค่าลงทะเบียน
       

       ค่าใช้จ่ายการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้หมายความรวมถึง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางเพื่อเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการดูงานในประเทศหรือต่างประเทศตามที่กำหนดในหลักสูตร (ถ้ามี) ที่สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามข้อ 1 เรียกเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย
       
       5. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 ต้องมีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามข้อ 1 ที่ออกให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น กรณีใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาที่ได้ออกให้ลูกจ้างซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นส่งเข้ารับการศึกษา ก็ให้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นได้ด้วย
       
       6. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบรายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นเก็บไว้ ณ สถานประกอบการเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นแสดงต่อเจ้าพนักงาน
       
       7. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น หลังจากสำเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมแล้ว
       
       ดังนั้น หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ส่งพนักงานไปศึกษาหรืออบรมสัมมนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 100% เช่น ค่าใช้จ่ายส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาจ่ายจริง 100 บาท จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีอากรได้ 200 บาท


Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter